תנאי השימוש באתר
לדף הפתיחה
לפורטל משרד הביטחון
    You Tube לאוסף הסרטים של הארכיון ב
תנאי השימוש באתר

כללי:
ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון הפועל במשרד הביטחון (להלן: הארכיון) מציע את המידע באתר זה ברשת האינטרנט (להלן: השירות) והמשתמש עושה שימוש בשירות בכפוף לתנאי שימוש אלו. המונח "משתמש" משמעו כל גורם אשר יוצר קשר או מתקשר עם השירות או אשר הינו בעליו של חשבון ממנו נערכת התקשרות לשירות.
מובהר בזאת כי המידע הנכלל בשירות הינו חלק מכלל המידע המצוי בארכיון.

זכויות יוצרים:
לפי דיני זכויות היוצרים, לרבות הדין הישראלי ואמנות בינלאומיות, זכויות היוצרים בפרסומי הארכיון, לרבות המידע המתפרסם בשירות זה, שייכות למדינת ישראל-משרד הביטחון.

זכויות יוצרים אלו חולשות, בין היתר, על טקסט, תמונות, איורים, מפות, קטעי וידאו או קטעי שמע, גרפיקה, יישומי ויישומוני תוכנה (להלן: החומר המוגן).

מבלי לגרוע בדיני זכויות היוצרים, אסור למשתמש להעתיק ו/או להפיץ מחדש ו/או לשדר מחדש ו/או לפרסם חומר מוגן ללא הסכמה בראש ובכתב מאת הגורמים המוסמכים במשרד הביטחון.

המשתמש רשאי לעשות שימוש הוגן בחומר המוגן לפי הכללים הקבועים בדין. בין היתר מתחייב המשתמש, בעשותו שימוש הוגן בחומר מוגן, לציין את המקור ממנו נלקח החומר המוגן. אסור למשתמש לעשות בחומר המוגן כל סילוף, פגימה או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס לחומר המוגן העלולה לפגוע בכבודו או בשמו של כל אדם, לרבות בעל זכויות היוצרים בו.

על אף האמור לעיל, חלק מהחומר המוגן הנכלל בשירות ואשר נאסף ע"י הארכיון, נוצר ע"י גורמים אל-מדינתיים ואחרים, היינו גורמים אשר זכות היוצרים מוקנית להם, להבדיל מהארכיון או משרד הביטחון או המדינה. בגין חומר מוגן זה, יחולו הכללים הקבועים בדין לגבי השימוש בו כאמור. כמו כן בגין חומר מוגן זה מתחייב המשתמש להשיג את הסכמת בעל זכויות היוצרים לצורך עשיית אחת הפעולות שיוחדו בדין לבעל זכויות היוצרים. בשל קשיים אוביקטיבים הנובעים מנושנות החומר המופיע בשירות, חלוף הזמן ממועד יצירתו ודרך הפקדתו, לא בכל מקרה זוהה בעל הזכויות בחומר. אם בעל הזכויות בחומר מוגן זה אינו ידוע, על המשתמש לאתרו ולקבל הסכמתו טרם עשיית אחת הפעולות שיוחדו בדין לבעל זכויות היוצרים.

אחריות המדינה:
השירות מוצע לציבור "כמות שהוא" (AS IS). מדינת ישראל לא תשא באחריות להתאמת השירות לצרכי המשתמש.

מדינת ישראל לא תשא בכל אחריות לנזק שנגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי עקב השימוש בשירות זה ו/או במידע המופיע בשירות. "נזק" בסעיף זה פירושו כל נזק, בין במישרין ובין בעקיפין, לרבות נזק שנגרם כתוצאה מהסתמכות על המידע המופיע בשירות ו/או מידע אליו מפנה השירות ו/או כתוצאה ממידע שגוי ו/או מטעה המופיע בשירות ו/או מהשבתתו הזמנית או הקבועה של השירות ו/או משימוש ביישומים ויישומוני תוכנה שהורדו ישירות באמצעות השירות או הופעלו כתוצאה מן השימוש בשירות ו/או ממחיקה, שינוי או כל שיבוש אחר שנגרם למידע המופיע בשירות ו/או מכל נזק שהוא שנגרם כתוצאה משימוש באתר אחר אשר מתקיים link בינו לבין שירות זה.

המשתמש בלבד נושא באחריות לגבי האופן שבו הוא עושה שימוש בשירות ו/או במידע המתפרסם בשירות וכן לכל נזק העשוי להיגרם כתוצאה משימוש כאמור.
"מדינת ישראל" בסעיף זה- לרבות עובדיה ונציגיה.

קישורים:
בשירות זה נמצאים קישורים (links) לאתרים אחרים. הקישורים נועדו לנוחיות המשתמש בלבד. לעניין קישורים לאתרים חיצוניים: אם לא צוין אחרת באתר זה, אין בין הארכיון לבין בעלי אתרי צד ג' יחסים משפטיים או מסחריים ואין לארכיון כל שליטה או זכות בחומר הנמצא באתרים אלו.
אין המדינה אחראית לתוכן החומר הנמצא באתר צד ג'.
אין לפרש קישורים לאתרי צד ג' כמתן גושפנקה, אישור, המלצה או העדפה על ידי הארכיון לאותם מפעילי אתרים ו/או לאתרים המקושרים, לרבות לפירסומים, חומרים ומסמכים המופיעים באתרים אלו.

פניות לארכיון דרך השירות:
המשתמש מוזמן לפנות בתגובה לארכיון ו/או בבקשה לעשיית שימוש בחומר המוגן בשירות, וזאת- באמצעות כתובות E-mail של הארכיון המופיעות בשירות, בכפוף לכך שימסור את שמו ופרטיו המלאים. הארכיון רשאי למסור תשובתו לפונה, באם זו נדרשת, באמצעות דואר, פקסימיליה, שירות זה (E-mail) או בכל דרך אחרת.

חקיקה:
תשומת לב המשתמש מופנית בזאת להוראות חוק המחשבים, התשנ"ה 1995.
חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 1981.
חוק זכויות יוצרים, 1911
פקודת זכויות יוצרים.


פירסומים אחרים של מדינת ישראל ומשרד הביטחון:
בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין החומר המוצג בשירות זה לבין הקבוע בכל חיקוק או פרסום אחר המופיע ב"רשומות" (ילקוט הפרסומים) יגבר החיקוק או הפירסום המופיע ב"רשומות".
בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין החומר המוצג בשירות זה לבין פרסום רשמי אחר של הארכיון, (לרבות חומר ארכיוני ) יקבע הארכיון בלבד איזה מהם ייחשב כנכון.