חוקים ותקנות

הארכיון לתולדות 'ההגנה' (להלן את"ה) הוא ארכיון ממלכתי הפועל מתוקף חוקי מדינת ישראל. את"ה פועל במסגרת ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון הכפוף למשרד הביטחון, ומכאן כפיפותו של את"ה למשרד הביטחון. החוקים המובאים להלן משפיעים על עבודת את"ה ועל אפשרויות העיון והשימוש בתיעוד השמור בו.

  1. 1.jpgחוק הארכיונים, התשט"ו - 1955 

החוק מגדיר את תחומי פעילותו של את"ה ואת החובות המוטלים עליו, בין היתר, בנושאי הפקדת חומר בארכיון ואופן השימוש בו.

לחוק הארכיונים

  1. חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981

התיעוד הנמצא באת"ה מכיל גם מידע אישי ופרטי של אזרחי מדינת ישראל. על פי חוק הגנת הפרטיות חובה על את"ה לעקר כל מידע שעלול לפגוע בפרטיותם של אזרחי המדינה טרם הפשרתו לעיון הציבור.

לחוק הגנת הפרטיות

חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו התשנ"ב - 1992

סעיף 7 בחוק זה מתייחס לפרטיות ולצנעת הפרט ובין היתר קובע 'שאין פוגעים בסוד שיחו של אדם, בכתביו או ברשומותיו'. בהתאם לכך את"ה עוקר כל מידע שעלול לפגוע בפרטיותם של אזרחי המדינה טרם הפשרתו לעיון הציבור.

לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו

חוק זכות היוצרים, התשס"ח - 2007

כל שימוש בתיעוד שבאת"ה נעשה תוך שמירה על זכויות היוצרים של מחברי יצירות שונות, צלמים, חוקרים וכו' כמובא בחוק.

לחוק זכות היוצרים

חוק חופש המידע, התשנ"ח - 1998

חוק זה מבטא את זכותו של הציבור לקבל מידע. למרות שהחוק לא חל על חומר ארכיוני, את"ה כספק מידע מודע לחובתו להעביר מידע לציבור מתוקף החוק ובהתאם להוראותיו.
בנוסף לחוק 'חופש המידע' פורסם 'צו חופש המידע', המפרט נושאים אשר לגביהם לא יימסר מידע 'מטעמים של שמירה על בטחון המדינה'.

לחוק חופש המידע

הוראות משרד הביטחון, תשע"א - 2011

את"ה כפוף להוראות משרד הביטחון. הוראה 59.140 מתייחסת לטיפול בבקשות לעיון בחומר ארכיוני שהעיון בו הוגבל.