תנאי שימוש באתר

הארכיון לתולדות 'ההגנה' (להלן את"ה) המציע את המידע באתר אינטרנט זה, פועל במסגרת ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון הכפוף למשרד הביטחון, ומכאן כפיפותו של את"ה למשרד הביטחון. למותר לציין כי המידע המופיע באתר הוא חלק מכלל המידע המצוי באת"ה.

זכויות יוצרים

על-פי דיני זכויות היוצרים, לרבות הדין הישראלי ואמנות בינלאומיות, זכויות היוצרים בפרסומי את"ה, לרבות המידע המתפרסם באתר זה, שייכים למדינת ישראל - משרד הביטחון.
זכויות יוצרים אלו תקפות, בין היתר, ביחס לטקסטים, תמונות, איורים, מפות, קטעי וידאו או קטעי שמע, גרפיקה ויישומי תוכנה (להלן: 'החומר המוגן').

מבלי לגרוע בדיני זכויות היוצרים, חל איסור על המשתמש להעתיק ו/או להפיץ מחדש ו/או לשדר מחדש ו/או לפרסם חומר מוגן ללא הסכמה מראש ובכתב מאת הגורמים המוסמכים במשרד הביטחון. המשתמש רשאי לעשות שימוש הוגן בחומר המוגן לפי הכללים הקבועים בדין. לחוק זכויות היוצרים. בין היתר מתחייב המשתמש לציין את המקור ממנו נלקח החומר המוגן.

אחריות המדינה

מדינת ישראל, לרבות עובדיה ונציגיה, לא תישא בכל אחריות לנזק שנגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי עקב השימוש באתר זה ו/או במידע המופיע בו. 'נזק' בסעיף זה פירושו כל נזק, בין במישרין ובין בעקיפין, לרבות נזק שנגרם כתוצאה מהסתמכות על המידע המופיע באתר ו/או במידע אליו מפנה האתר ו/או כתוצאה ממידע שגוי ו/או מטעה המופיע באתר.

קישורים

באתר זה נמצאים קישורים לאתרים אחרים, להלן 'צד ג'. יש לציין ולהדגיש כי אין המדינה אחראית לתוכן החומר הנמצא בצד ג. רוצה לומר: אין לפרש קישורים לאתרי צד ג כמתן אישור או העדפה על ידי הארכיון לאותם אתרים המקושרים, לרבות לפרסומים, לחומרים ולמסמכים המופיעים באתרים אלו.

פניות לאת"ה דרך השירות

המשתמש מוזמן לפנות בתגובה לאת"ה ו/או בבקשה לעשיית שימוש בחומר המוגן באתר, וזאת באמצעות כתובות דוא"ל של הארכיון, בכפוף לכך שימסור את שמו ופרטיו המלאים. הארכיון רשאי למסור תשובתו לפונה, באם זו נדרשת, באמצעות שירות זה (דוא"ל) או בכל דרך אחרת.

חקיקה

תשומת לב המשתמש מופנית בזאת להוראות אלה:

פרסומים אחרים של מדינת ישראל ומשרד הביטחון

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין החומר המוצג באתר זה לבין הקבוע בכל חיקוק או פרסום אחר המופיע ב'רשומות' (ילקוט הפרסומים) יגבר החיקוק או הפרסום המופיע ב'רשומות'.
בנוסף, בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין החומר המוצג בשירות זה לבין פרסום רשמי אחר של את"ה, יקבע הארכיון בלבד איזה מהם ייחשב כנכון.​