חוקים ותקנות

ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון הוא ארכיון ממלכתי הפועל מתוקף חוקי מדינת ישראל. החוקים המובאים להלן משפיעים על עבודת הארכיון ועל אפשרויות העיון והשימוש בתיעוד.

  1. 1.jpgחוק הארכיונים, התשט"ו - 1955 

החוק מגדיר את תחומי פעילותו של הארכיון ואת החובות המוטלים עליו, בין היתר, בנושאי הפקדת חומר בארכיון, אופן השימוש בו

והערכתו. התיעוד שבארכיון צה"ל ומערכת הביטחון נוצר במערכות ביטחוניות, ולפיכך על פי חוק הארכיונים הוא חסוי לעיון במשך חמישים שנים מיום היווצרותו, אלא אם קבע מפקיד החומר תקופת הגבלה קצרה יותר. בשנת  1994 תוקנה תקנה בחוק, המתירה עיון בחומר מוגבל על פי החלטות הוועדה לעיון בחומר מוגבל.

לחוק הארכיונים

לתקנות הארכיונים (עיון בחומר ארכיוני המופקד בגנזך), התש"ע - 2010 

לתקנות הארכיונים (ביעור חומר ארכיוני במוסדות המדינה וברשויות המקומיות), תשמ"ו-1986

  1. חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981

התיעוד הנמצא בארכיון מכיל מטבעו גם מידע אישי ופרטי של אזרחי מדינת ישראל. על פי חוק הגנת הפרטיות חובה על ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון לעקר כל מידע שעלול לפגוע בפרטיותם של אזרחי המדינה טרם הפשרתו לעיון הציבור.

לחוק הגנת הפרטיות

חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו התשנ"ב - 1992

סעיף 7 בחוק זה מתייחס לפרטיות ולצנעת הפרט ובין היתר מתייחס לכך: "שאין פוגעים בסוד שיחו של אדם, בכתביו או ברשומותיו". בהתאם לכך ארכיון צה"ל עוקר כל מידע שעלול לפגוע בפרטיותם של אזרחי המדינה טרם הפשרתו לעיון הציבור.

לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו

חוק זכות היוצרים, התשס"ח - 2007

כל שימוש בתיעוד שבארכיון צה"ל ומערכת הביטחון נעשה תוך שמירה על זכויות היוצרים של מחברי יצירות שונות, צלמים, חוקרים וכו' כמובא בחוק.

לחוק זכות היוצרים

חוק חופש המידע, התשנ"ח - 1998

חוק זה מבטא את זכותו של הציבור לקבל מידע. אולם, למרות שהחוק לא חל על חומר ארכיוני, ארכיון צה"ל, כספק מידע, מודע לחובתו להעביר מידע לציבור  מתוקף החוק ובהתאם להוראותיו.
בנוסף לחוק "חופש המידע" פורסם "צו חופש המידע", המפרט נושאים אשר לגביהם לא יימסר מידע "מטעמים של שמירה על בטחון המדינה...".

לחוק חופש המידע

orders_cos.jpgפקודות מטכ"ל

ארכיון צה"ל פועל בתיאום עם צה"ל.  פקודות מטכ"ל שמספרן 30.0601, 30.0602, 30,0603 ו- 30.0408 מסדירות את יחסי העבודה בין ארכיון צה"ל ליחידות הצבא בכל הקשור לניהול המשרד הצה"לי, התיוק והגניזה בארכיון, וכן נוהל עיון בתיעוד על ידי גופי הצבא.

לפקודות מטכ"ל

הוראות משרד הביטחון, תשע"ח - 2017

ארכיון צה"ל כפוף להוראות משרד הביטחון. הוראה 59.140 מתייחסת לטיפול בבקשות לעיון בחומר ארכיוני שהעיון בו הוגבל.

הוראה 59.02 מתייחסת לעיון בחומר ארכיוני הפתוח לציבור בארכיון צה"ל ומערכת הביטחון.