קריטריונים לחשיפת חומר ארכיוני

 

קריטריונים לחשיפת חומר ארכיוני שהעיון בו הוגבל

המופקד בארכיון צה"ל ומערכת הביטחון

מבוא:

בהתאם לתקנה 7 לתקנות הארכיונים (עיון בחומר המופקד בגנזך) התשכ"ז - 1966 (להלן: התקנות) הוגבל העיון בחומר ארכיוני המופקד בארכיון צה"ל ומערכת הביטחון. נושאי החומר הארכיוני ותקופת ההגבלה נקבעו בתוספת לתקנות. כך לחומר ארכיוני בענייני חוץ ובטחון של משרד הביטחון, צבא הגנה לישראל או שלוחה אחרת של מערכת הבטחון נקבעה תקופת הגבלה של 50 שנה.

בהתאם לתקנה 7ב לתקנות ניתן לחשוף חומר ארכיוני לאחר תקופה קצרה יותר מהקבועה בתקנות, לפי החלטת מפקיד החומר הארכיוני. על פי התקנות, לא תהיה חשיפה של חומר מוגבל לעיון הקהל בטרם עבר סריקה, אף אם התקופה הנקובה בתוספת חלפה.

ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון החל בחשיפת חומר ביטחוני בשנת 1989 לאחר שוועדה שמונתה על ידי שר הביטחון הכינה מסמך שאושר על ידי שר הביטחון דאז ובו קבעה קריטריונים לפתיחת חומר ארכיוני של צה"ל ומשרד הביטחון מהשנים 1948 עד 1956. הקריטריונים לחשיפת חומר ארכיוני שהעיון בו הוגבל והמופקד בארכיון צה"ל ומערכת הביטחון, עודכנו מספר פעמים במגמה לאפשר חשיפת נושאים נוספים. לאחרונה עודכנו הקריטריונים ואושרו בשם שר הביטחון ביוני 2002. במסגרת העדכון הורחבה תחולתם של הקריטריונים לחומר ארכיוני שנוצר עד שנת 1967. בנוסף, מתייחסים הקריטריונים להלן גם לחומר ארכיוני  שנוצר לאחר שנת  1967.

החומר הארכיוני בשנים המוזכרות לעיל, למעט חומר שחשיפתו עלולה קרוב לודאי לפגוע פגיעה ממשית בביטחון המדינה, ביחסי החוץ שלה או בצנעת הפרט,  ייחשף באופן שיטתי על רקע החלטה לחשוף חומר ארכיוני ככל שניתן, בהתאם לנושאים שיפורטו להלן. חומר המכיל אחד או יותר מהנושאים המפורטים להלן, לא ייחשף.

צוות חשיפת חומר שהוסמך על ידי גורמי הביטחון פועל בארכיון צה"ל ומערכת הביטחון הוא הגורם האחראי ליישום הקריטריונים בתהליך החשיפה.

בכל מקרה של ספק ושל צורך בהבהרה על ראש צוות החשיפה להעלות את הסוגיה בפני מנהל ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון, אשר יתייעץ ויקבל חוות דעת מגורמים שונים, ביניהם הגוף שיצר את החומר או שיש לו נגיעה בעבודתו. חוות הדעת תובא בפני ראש מחלקת בטחון מידע בצה"ל (רמחב"ם) והממונה על הביטחון במערכת הביטחון (מלמ"ב).
רמחב"ם ומלמ"ב הם הגורמים המוסמכים לסיווג מסמכים ולשינוי  סיווגם .
בנושאים המעלים היבטים משפטיים יפנה ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון במידת הצורך, לקבל חוות דעת משפטית.

גורם הרשאי לחשוף מידע מודיעיני הנוגע לפעילות שב"כ, המוסד, המלמ"ב ואמ"ן, הם גופים אלה. אמ"ן הסמיך את ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון לחשוף חומר מטעמו על פי הקריטריונים המפורטים במסמך זה.

מעיין רשאי לערער על הקביעה להגביל עיון בחומר ארכיוני מסוים. מנהל ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון יבדוק הערעור, שמא הוגבל העיון שלא בדין.

חומר ארכיוני שלא ייחשף ניתן יהיה לבדקו שנית לאחר חמש שנים אך לא פחות מכך.

להלן הקריטריונים לחשיפת חומר ארכיוני שהעיון בו הוגבל המופקד בארכיון צה"ל ומערכת הביטחון:

כללי:

לא ייחשף חומר ארכיוני שחשיפתו עלולה בהסתברות גבוהה לפגוע פגיעה ממשית בביטחון המדינה.
לא ייחשף חומר ארכיוני שחשיפתו עלולה בהסתברות גבוהה לפגוע בקשרי החוץ או ביחסי החוץ של המדינה.
לא ייחשף חומר ארכיוני שחשיפתו עלולה בהסתברות גבוהה לפגוע בביטחון הציבור, בסדר הציבורי ובביטחונו או שלומו של אדם. 
לא ייחשף חומר ארכיוני שחשיפתו עלולה לפגוע בצנעת הפרט.


פירוט:

חומר ארכיוני שחשיפתו עלולה בהסתברות גבוהה לפגוע פגיעה ממשית בביטחון המדינה

מידע מודיעיני החושף פעילות של השב"כ, המוסד, אמ"ן או מלמ"ב.
מידע מודיעיני שבחשיפתו יש גילוי מקורות מודיעין רגישים בארץ או בחו"ל או על דרך הפעלתם.
מידע הקשור למבצעי מודיעין מיוחדים או פעילות מודיעין מיוחדת בארץ ובחו"ל.
מידע המצביע על שיטות איסוף מודיעין שעדיין נודעת להן חשיבות ביטחונית.
מידע שחושף תכנונים אופרטיביים או רעיונות מבצעיים שעלולים להשליך על תכנונים או רעיונות מבצעים קיימים ועדיין בתוקף להם נודעת חשיבות ביטחונית.
מידע על תו"ל מיוחד, אמל"ח מסווג, נקודות תורפה מבצעיות, מוכנות למלחמה.
מידע על תשתיות ביטחוניות ולאומיות ופגיעות מערכות ומתקנים, שעדיין נודעת לו חשיבות ביטחונית.
מידע על שיתוף פעולה  עם גורמי מודיעין וביטחון זרים, שעדיין נודעת לו חשיבות ביטחונית;
מידע שחשיפתו עלולה להעמיד אדם או בני משפחתו בסכנה מיידית .


חומר ארכיוני שחשיפתו עלולה בהסתברות גבוהה לפגוע ביחסי וקשרי החוץ של מדינת ישראל

מידע על קשרים בינלאומיים חשאיים שהן מדינת ישראל והן הצד האחר התחייבו לשמור על חשאיותם.
מידע על מדינה זרה שחשיפתו עלולה לפגוע ביחסים עם אותה מדינה או מידע שיחבל בפעילות דיפלומטית המתקיימת מול אותה מדינה.
מידע שבחשיפתו יהיה משום הפרה של תנאי חוזה, אמנה, הסכם או  חוזים בינלאומיים.
מידע העלול לסייע בהסתברות גבוהה למדינות ערב או לרשות הפלסטינית במשא ומתן להסדרי שלום ותביעות פיצויים.
בכל מקרה של מידע הנוגע למדיניות החוץ של מדינת ישראל, חשיפת המידע תיעשה בהתאם לקריטריונים הנהוגים בגנזך המדינה ובתיאום עם גנזך המדינה.


חומר ארכיוני שחשיפתו עלולה לפגוע בצנעת הפרט

מידע אישי, לרבות רישומים פליליים, פסקי דין שניתנו בדלתיים סגורות, הליכי דין משמעתיים, דו"חות ועדות חקירה וקצין בודק של מצ"ח, רישומים רפואיים, מכתבים, פניות אישיות של הציבור לגורמים רשמיים ובהן מידע אישי, וכל מידע המצוין כפרטי בחוק הגנת  הפרטיות התשמ"א - 1981.
מידע אישי שיש בו עניין לחשפו לציבור ייחשף ללא פרטים מזהים.


חומר ארכיוני שנוצר לאחר שנת 1967

על חשיפת חומר ארכיוני שנוצר לאחר שנת 1967 יחולו בנוסף למגבלות ולקריטריונים לעיל,  המגבלות והקריטריונים הנוספים לעיל המפורטים להלן שיבוצעו בהתאמות הנדרשות על פי סוג ומהות החומר המופקד בארכיון צה"ל ומערכת הביטחון:

חומר ארכיוני אודות:

סדר כוחות (סד"כ) צה"ל , שמות ומספרי יחידות או מתקנים, מיקום יחידות או מתקנים אשר עדיין לא פורסמו וחשיפתם עלולה לפגוע פגיעה ממשית בביטחון המדינה;
סדר הכוחות של צה"ל כולו או חלקו, לרבות שינויים בו, תכניות הקשורות לבנין הכוח של צה"ל, התעצמותו וצמצומים בו וכן פרטים הנוגעים למבנה צה"ל ויחידותיו;
מיקום או תכניות פנימיות של מיתקנים צבאיים או ביטחוניים, קבועים או ארעיים, וכן מקום חנייתן של יחידות צה"ל;
מבצעים ותכניות מבצעיות של צה"ל, לרבות תכניות שבוצעו, נדחו או הוחלפו;
שיטות פעולה מבצעיות ותורת לחימה, אופי התרגילים והאימונים של יחידות צה"ל ועצם קיומם;
כשירותן המבצעית של יחידות צה"ל;
רמות מלאי של ציוד שנועד לשמש את צה"ל;
תכניות ואמצעים להיערכות לשעת חירום של מערכת הביטחון ושל משרד ראש הממשלה;
מערך גיוס המילואים ושיטותיו;
קשרי חוץ או יצוא ביטחוניים, לרבות מידע על נציגויות או משלחות של מערכת הביטחון בחוץ לארץ ופעילות הקשורה בהם, פעולות משותפות של מערכת הביטחון עם גופי חוץ וכן נתונים על מידע, ציוד, חומרים וידע שהתקבלו או שנמסרו כתוצאה מקשרים או מפעולות אלה, או שהושגו בדרכים או ממקורות חסויים;
פיתוח ורכש של אמצעי לחימה;
נתוני תקציב ונתונים כמותיים אחרים שמהם ניתן לגזור מידע על הנושאים המפורטים בפסקאות 18 עד 27;
איתור שבויים ונעדרים, למעט למי שיש לו עניין אישי במידע, שנקבע לכך וכפוף לכללים שנקבעו לכך;
זהותם ופרטיהם האישיים של ממלאי תפקידים במערכת הביטחון או בעבור מערכת הביטחון  שאינם מותרים בפרסום לפי קביעת גורמי הביטחון המוסמכים;
כל מידע אחר שעדיין נודעת לו חשיבות ביטחונית, שחשיפתו לציבור עלולה לגרום לפגיעה ממשית בביטחון המדינה, יחסי החוץ שלה או בפרטיות;
חומר ארכיוני שהוא חומר תחקיר כמשמעותו בסעיף 539א לחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו – 1955 לא ייחשף אם לא חלפו 10 שנים מיום הפקדתו בארכיון צה"ל ומערכת הביטחון. ​