תנאי שימוש באתר

​כללי ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון הפועל במשרד הביטחון (להלן: "הארכיון") מציע את המידע באתר אינטרנט זה. למותר לציין כי המידע המופיע באתר זה הנו חלק מכלל המידע המצוי בארכיון.

זכויות יוצרים

על-פי דיני זכויות היוצרים, לרבות הדין הישראלי ואמנות בינלאומיות, זכויות היוצרים בפרסומי הארכיון, לרבות המידע המתפרסם באתר  זה, שייכים למדינת ישראל - משרד הביטחון.
זכויות יוצרים אלו תקפות, בין היתר, על טקסט, תמונות, איורים, מפות, קטעי וידאו או קטעי שמע, גרפיקה, יישומי תוכנה (להלן: "החומר המוגן").
מבלי לגרוע בדיני זכויות היוצרים, חל איסור על המשתמש להעתיק ו/או להפיץ מחדש ו/או לשדר מחדש ו/או לפרסם חומר מוגן ללא הסכמה מראש ובכתב מאת הגורמים המוסמכים במשרד הביטחון. המשתמש רשאי לעשות שימוש הוגן בחומר המוגן לפי הכללים הקבועים בדין. לחוק זכויות הי​וצרים. בין היתר מתחייב המשתמש לציין את המקור ממנו נלקח החומר המוגן.  

אחריות המדינה

מדינת ישראל, לרבות עובדיה ונציגיה, לא תישא בכל אחריות  לנזק שנגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי עקב השימוש באתר זה ו/או במידע המופיע בו. "נזק" בסעיף זה פירושו כל נזק, בין במישרין ובין בעקיפין, לרבות נזק שנגרם כתוצאה מהסתמכות על המידע המופיע באתר ו/או במידע אליו מפנה האתר ו/או כתוצאה ממידע שגוי ו/או מטעה המופיע באתר.

קישורים

באתר זה נמצאים קישורים (links) לאתרים אחרים, להלן "צד ג'". יש לציין ולהדגיש כי אין המדינה אחראית לתוכן החומר הנמצא בצד ג'.  רוצה לומר:
אין לפרש קישורים לאתרי צד ג' כמתן אישור  או העדפה על ידי הארכיון לאותם אתרים המקושרים, לרבות לפרסומים, לחומרים ולמסמכים המופיעים באתרים אלו.

פניות לארכיון דרך השירות

המשתמש מוזמן לפנות בתגובה לארכיון ו/או בבקשה לעשיית שימוש בחומר המוגן באתר, וזאת באמצעות כתובות E-mail של הארכיון, בכפוף לכך שימסור את שמו ופרטיו המלאים. הארכיון רשאי למסור תשובתו לפונה, באם זו נדרשת, באמצעות שירות זה (E-mail) או בכל דרך אחרת. לטופס לבקשת אישור שימוש/פרסום חומר מארכיון צה"ל.

חקיקה

תשומת לב המשתמש מופנית בזאת להוראות אלה:

פרסומים אחרים של מדינת ישראל ומשרד הביטחון

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין החומר המוצג באתר זה לבין הקבוע בכל חיקוק או פרסום אחר המופיע ב"רשומות" (ילקוט הפרסומים) יגבר החיקוק או הפרסום המופיע ב"רשומות".
בנוסף, בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין החומר המוצג בשירות זה לבין פרסום רשמי אחר של הארכיון (לרבות חומר ארכיוני) יקבע הארכיון בלבד איזה מהם ייחשב כנכון.