דוח ''ועדת אגרנט''

"ועדת אגרנט" הפיקה שלושה דוחות:
1. הדו"ח הראשון: פורסם לציבור ב- 1.4.1974 ונקרא: "דין וחשבון חלקי". הדוח מכיל תיאור כללי וקצר של העובדות; הסקת מסקנות אישיות לגבי ממלאי תפקידים בצה"ל ולגבי אחריות הדרג המדיני – ראש הממשלה ושר הביטחון; המלצות בתחום המוסדי בנוגע לחלוקת האחריות והסמכויות בין ההנהגה המדינית לפיקוד העליון בצבא; דרכי ההתנהלות של הממשלה ושל קהיליית המודיעין (הדו"ח לא מפורסם באתר, ניתן לצפות בו בחדר העיון בארכיון צה"ל).
2. דו"ח שני: "דין וחשבון חלקי נוסף": הנמקות והשלמות לדוח הראשון, הוגש לממשלה ב- 1.7.1974.
3. דו"ח שלישי ואחרון: הסתיים ב- 28.1.1975 והוגש ע"י הועדה לממשלה ולוועדת החוץ והביטחון של הכנסת. הדוח אישר את מסקנות הועדה כפי שהובאו בדוח ראשון והשני. החלק השלישי עסק רק באירועים או בהיבטים ספציפיים של המלחמה משום שחברי הוועדה הגיעו למסקנה שאין ביכולתה לסקור ולהכיל את כל המלחמה.

השפעות דוח ''וועדה אגרנט''
מסקנות הוועדה זעזעו את אמות הסיפים של המדינה לא פחות מן המלחמה עצמה, שכן הן גררו שינויים בדרג הצבאי והמדיני, וכן מורת רוח ציבורית, משום שרוב כובד המשקל של הועדה הוטל על הדרג הצבאי. מהשינויים שאירעו במדינה:
• התפטרות ממשלת גולדה באפריל 1974, והקמת ממשלה חדשה בראשותו של יצחק רבין, ולצידו – שמעון פרס כשר הביטחון;
• התפטרות הרמטכ"ל רא"ל דוד אלעזר ומינוי הרמטכ"ל מרדכי (מוטה) גור.
• הדחת קצינים נוספים בצמרת המטכ"ל.
• מלאכת שיקום מסיבית של צה"ל.
• השלכות בתחומי החקיקה ובתחום המודיעיני.

פרסום דוח ''ועדת אגרנט'' לעיון הציבור
במהלך השנים צף ועלה שוב ושוב דוח הוועדה בהקשר להתנהלות המלחמה. חילוקי דעות באשר לעובדות שונות הקשורות למלחמה העלו פעם אחר פעם את הדרישה לפרסם את החלקים החסויים של הדוח, בין היתר ע"י פוליטיקאים, אישי ציבור ואנשי צבא לשעבר. באפריל 1994, בעקבות עתירה לבג"ץ שדרשה לפרסם את הדוח, החליטה הממשלה להתיר עיון בו בתנאים מגבילים (אי חשיפה של נושאי כוננות, מודיעין, צנעת הפרט וכד') בתוקף צו. כמו כן התיר הצו לעיין בדוח עצמו ולא בעבודת ההכנה ובפרוטוקולים שנלוו לעבודת הוועדה. עבודת החשיפה הוטלה על מחלקת ביטחון שדה במטכ"ל ובוצעה בפועל בארכיון צה"ל ומערכת הביטחון, שהקצה משאבים לצורך זה. הדוח הועמד לעיון הציבור ב- 1.1.1995. דוח "ועדת אגרנט" משתרע על פני שבעה כרכים וכולל את שלושת חלקי הדוח המקורי.
על פי החלטת הממשלה מספר 3317 מה- 27.2.2005, במסגרת חוק ועדות חקירה תיקון 5/ 2005, מונתה ועדה ציבורית שחבריה כבוד שופט בית המשפט העליון בדימוס פרופ' יצחק אנגלרד (יו"ר), מר משה ורדי ומר בנימין עמידרור (להלן "ועדת אנגלרד") לבחינה של חשיפת החומר של ועדת החקירה לעניין מלחמת יום הכיפורים ("ועדת אגרנט"), השמור בארכיון צה"ל ומערכת הביטחון. הוועדה בדקה את החלקים החסויים בדוח המסכם ולאחר ששמעה את כלל הגורמים אישרה את חשיפת כל הדוח המסכם, למעט קטעים בודדים שחשיפתם עלולה עדיין לפגוע פגיעה ממשית בביטחון המדינה או ביחסי החוץ שלה. הדוח המלא נחשף ב-2006.
"ועדת אנגרלד" המשיכה בבדיקת חומר נוסף של וועדת אגרנט והקדישה זמנה לבדיקת חשיפת הפרוטוקולים והעדויות של "ועדת אגרנט". עבודת החשיפה עצמה בוצעה ע"י צוות החשיפה של ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון.
"ועדת אנגלרד" אישרה עד היום כ- 140 ​עדויות מתוך הפרוטוקולים של "ועדת אגרנט", ועדיין מתכנסת וחושפת עדויות וחלקים נוספים.

החל מפברואר 2012 ,הדוחות של ועדת אגרנט – באתר ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון.

לדף הקודם